مجله تخصصی معماری حامی نو

مدیریت شهری (مفاهیم، ابعاد و وظایف)

مدیریت شهری (مفاهیم، ابعاد و وظایف)
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻛﺮﺩﻥ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ، ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻯ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ کرد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

ﺑــﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﺩ، ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﻰ ﭘﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻰ ﻧﻈﻤﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺍﻳﺪ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻔﺶ، ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ نقش هاست.

 

برای دانلود فایل کامل PDF مقاله ی "مدیریت شهری (مفاهیم، ابعاد و وظایف)" نوشته ی: محمد ابراهیم تولایی، اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک