مجله تخصصی معماری حامی نو

تاملی بر وظایف و اختیارات برخی از نهادهای دولتی در عرصه مدیریت شهری

تاملی بر وظایف و اختیارات برخی از نهادهای دولتی در عرصه مدیریت شهری
عناصر این گروه همگی جزو سازمان ها و نهادهای رسمی حکومت محسوب شده و از این رو، می توان آن ها را به لحاظ حقوقی، تشکیلات و قدرت اجرایی، رسمی ترین عناصر مجموعه های شهری دانست.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭﻯ (ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﻟﻐﻮ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻯ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺫﻯ ﺻﻼﺡ ﻭ نیز امکانات نظارتی)، به عنوان  ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻧﻬﺎﺩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻠﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ، ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ .ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

 

برای دانلود فایل کامل مقاله ی " تاملی بر وظایف و اختیارات برخی از نهادهای دولتی در عرصه مدیریت شهری" نوشته ی: شاپور نظرپور اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک