مجله تخصصی معماری حامی نو

روانشناسي ادراک

روانشناسي ادراک
ادراك، مرحله اي است كه در آن اطلاعات ارسال شده توسط حواس سازماندهي مي شود. در واقع ما از واقعيت يا همان محيط يك گام به ذهنيت انساني نزديك تر شده ايم، اما هنوز راه بسيار طولاني را در پيش داريم.
مقاله های بیشتر از معماری

ما انسان ها موجودات پيچيده اي هستيم كه قابليت درك، تفسير و عكس العمل آگاهانه و هوشمندانه نسبت به مسائل پيرامون خود را داريم. و از طرفي ديگر، در محيطي پيچيده تر قرار داريم كه درك كل پيچيدگي هاي آن براي ما امكان پذير نيست. بنابراين طبيعي است كه از مجموع اطلاعاتي كه از مرحله احساس كسب كرده ايم دست به انتخاب بزنيم. در واقع، گرچه در مرحله احساس به طور ناخودآگاه و به علت محدوديت قابليت هاي فيزيولوژيك، تنها بخشي از اطلاعات محيط را دريافت كرده ايم، اما براي اينكه بتوانيم اين اطلاعات بالقوه را به اطلاعات بالفعل و قابل استفاده تبديل نماييم لازم است كه در گام بعد، اين اطلاعات محيطي را به اطلاعات قابل فهم براي خودمان تبديل كنيم. در واقع ما در انتهاي مرحله احساس با انبوهي از اطلاعات مختلف كه از دستگاه هاي حسي گوناگون به مغز رسيده است سر و كار داريم! چگونه اين اطلاعات را سازماندهي و يكپارچه مي كنيم؟ چگونه از ميان انبوه اطلاعات، موارد هم سنخ را جدا نموده و طبقه بندي مي نماييم؟ و در نهايت چگونه اين اطلاعات را به چيزهايي با معني براي خودمان تبديل كنيم؟


واقعيت امر اين است كه، ما براي اينكه اطلاعات محيط را به ذهنيت تبديل نموده و آن را ملاك ارزيابي و رفتار خود قرار دهيم، لازم است از يك مرحله مياني گذر كنيم. اين مرحله ادراك است. در واقع ما در مرحله ادراك، ابتدا اطلاعات دريافت شده را شناسايي مي كنيم، سپس موارد مرتبط را يكپارچه نموده و مجموعه هاي يكپارچه شده را طبق مفاهيم ذهني پيشين يا جديد طبقه بندي مي نماييم. در جريان انجام اين امور، ما متوجه مي شويم اطلاعاتي كه طي احساس، دريافت نموده ايم مربوط به چه چيز است.


اما مسئله به اين سادگي هم نيست! براي انجام كليه اين اعمال مغز ما راه درازي را مي پيمايد، گرچه مدت زمان طي اين مسير به حدي كوتاه است كه غالبا متوجه آن نمي شويم. ما و شما در اين نقطه از زمان در اين صفحه از كتاب توقف نموده ايم تا اين اعمال و فرآيندهاي پيچيده را با هم بررسي كنيم.

 

برای دانلود فایل کامل این مطلب در قالب Word اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir است.

تبلیغ با میترا رنک