مجله تخصصی معماری حامی نو

رویکرد روانکاوی در روانشناسی محیط

رویکرد روانکاوی در روانشناسی محیط
رويكرد روانكاوي يكي از ديدگاه هايي است كه فرآيندهاي ناآگاهانه را مد نظر قرار مي دهد.
مقاله های بیشتر از معماری

تا كنون رويكردهايي را بررسي كرديم كه علل رفتار را در درون يا بيرون مي جستند. در اين رويكردها پيوسته تاكيد بر فرآيندهاي آگاهانه موثر در رفتار بود. اما تمام ديدگاه ها به اين نگاه محدود نمي شوند. رويكرد روانكاوي يكي از ديدگاه هايي است كه فرآيندهاي ناآگاهانه را مد نظر قرار مي دهد.

 

فرض بنیادی در اين رويكرد این است که رفتارها همه آگاهانه نیستند، بلکه بخش عمده ی رفتار، ریشه در فرایندهای ناآگاهانه دارد. مقصود از فرایندهای ناهشیار باورها، ترس ها و خواست هایی است که از وجود آنها آگاه نیستيم و عمدتا در سال های اولیه زندگی آن ها را تجربه کرده ايم، اما به تدريج و با گذشت زمان اين تجربه ها به سطح ناآگاه ذهن مي روند ولي تاثير خود را بر ما و رفتارهاي بعدي ما خواهند داشت. بنابراين، سال هاي اوليه زندگي در دريافت و تجربه محيط بسيار موثر است. ما آن ها را اكنون به خاطر نمي آوريم اما بر رفتارمان اثرگذارند. بدين ترتيب از نگاه اين رويكرد هریک از اعمال ما علتی دارد که ریشه ی آن را باید در یک انگیزه ی ناآگاه جست و نه در دلیل معقولی که خود ارائه می دهيم.


فايده مطالعه رويكرد روانكاوي در بحث ما اين است كه بدانيم كه همه رفتارهاي ما آگاهانه نيستند و نمي توانيم تمام رفتارها را توجيه كرده و مبناي آگاهانه براي آن ها در نظر بگيريم.


فارغ از اينكه اين رويكرد را تا چه ميزان مي توان به شرايط مختلف تعميم داد، چنين تجربه اي ممكن است براي بسياري از ما پيش آمده باشد. يكي از اين نوع تجربه ها ترس است. گاه ما به دليلي نامعلوم از برخي چيزها وحشت داريم، مانند تاريكي، سوسك، برخي حيوانات اهلي و... . ريشه اين نوع احساس ها غالبا در گذشته و به ويژه سال هاي اوليه زندگي است. گرچه اين رويكرد وابسته به شخص و منحصر به فرد بوده و بيش از آنكه جمع را مخاطب قرار دهد به تجربيات شخصي اشاره دارد، اما دانستن آن مي تواند ما را در همه جانبه نگري به علل بروز برخي رفتارها ياري دهد.

تبلیغ با میترا رنک