مجله تخصصی معماری حامی نو

رویکرد زیست شناختی در روانشناسی محیط

رویکرد زیست شناختی در روانشناسی محیط
براي بررسي اين ديدگاه بايد بدانيم نگاه زيست شناسانه به رفتار انساني چيست؟ و چگونه مي توان از آن در طراحي معماری و یافضاي معماری سود جست؟
مقاله های بیشتر از معماری

اولين ديدگاهي كه در اين بخش مورد بررسي قرار مي دهيم، بررسي زيست شناختي رفتار افراد است. براي بررسي اين ديدگاه بايد بدانيم نگاه زيست شناسانه به رفتار انساني چيست؟ و چگونه مي توان از آن در طراحي معماری و یافضاي معماری سود جست؟


ديدگاه زيست شناختي به دنبال تعیین آن دسته از فرآیندهای زیستی ـ عصبی است که زیربنای رفتار و فرآیندهای ذهنی را تشکیل می دهند. در اين ديدگاه رویدادهای روانی را می توان به نحوی متناظر با فعالیت مغز و دستگاه عصبی دانست و این فعالیت ها نقش مهمی در افکار، احساسات و رفتار ما دارند. در واقع، اين ديدگاه در پي جستجوي علل رفتارها، از طريق بررسي فرآيندهاي الكتريكي و شيميايي است. به عنوان مثال وقتي مي ترسيم علاوه بر عوامل بيروني كه باعث ترسيدن ما شده است اتفاقات داخلي بدن مانند ترشح ماده خاصي در خون و... باعث ميزان ترس ما نوع كنترل ما بر موقعيت خواهد شد.


اما ديدگاه زيست شناختي به رفتار فرد در فضاي معماری چگونه است؟ گاه شرايط فيزيولوژيك فرد در فضا به گونه اي است كه سبب بروز رفتارهاي خاصي مي شود. به عنوان مثال، در يك فضاي پرازدحام كه گرماي بيش از حد فضا سبب ايجاد تغييراتي درون بدن انسان ها مي شود، بروز رفتارهاي پرخاشجويانه و عصبي بيشتر مي گردد. نقشي كه شما در اين بين داريد، توجه به اين فرآيندها و عكس العمل هاي زيست شناختي، در نظر گرفتن عوامل محيطي موثر بر اين فرآيندها و تامين شرايط بهينه براي جلوگيري از تشديد وضعيت نامطلوب مي باشد. بعلاوه با در نظر گرفتن شرايط مطلوب و متعادل براي استفاده كننده مي توانيد در فرد احساس خوشايندي از حضور در فضا ايجاد نماييد. براي اين منظور توجه به آستانه هاي آسايش بسيار مفيد خواهد بود. اين آستانه ها، حدودي از شرايط فيزيكي هستند كه فرد در آن احساس آرامش نموده و عموما منجر به انجام رفتارهاي نامطلوب و آزاردهنده (براي خود شخص و ديگران) نمي شود.

تبلیغ با میترا رنک