مجله تخصصی معماری حامی نو

نقش پیاده مداری بر بهبود هویّت رفتاری شهروندان در فضای شهراسلامی

نقش پیاده مداری بر بهبود هویّت رفتاری شهروندان در فضای شهراسلامی
یکي از مهم ترين ويژگي هاي شهراسامي هویّت و اصالت آن است. هویّت نه تنها در كالبد شهرها بلكه در رفتار شهروندان نيز تأثيرگذار است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

چکیده:

 

یکي از مهم ترين ويژگي هاي شهراسامي هویّت و اصالت آن است. هویّت نه تنها در كالبد شهرها بلكه در رفتار شهروندان نيز تأثيرگذار است. حفظ، تداوم و درصورت نياز تطبيق هویّت اسامي با مظاهر شهر نيازمند شناسايي عناصر هویّت بخش از بعد كالبدي و از منظر فضایی است. دراین باره عدم توجّه به مقیاس انسانی و نادیده گرفته شدن نیازهای عابران پیاده از معضلات پیش رو هست، به طوریک‌ه کمبود و نبود کیفیّت در پیاده راه ها منجر به تضعیف هویّت فضاهای شهری و هویّت اجتماعی شهروندان شده است.پژوهش حاضر که هدف آن تحليل جايگاه و نقش پیاده راه بر بهبود هویّت رفتاری شهروندان در فضای شهرهای اسامی درمرکز شهرسنندج است،ترکیبی است از دو میدان و محور حد فاصل آنها که به صورت مجموعه ای به هم پیوسته در مقیاس شهرعمل میک‌نند. این مقاله، رهیافت ها و راه ک ارهایی را برای بهبود کیفیّت و تأثیر هویّت خیابان فردوسی به عنوان الگویی مناسب برای توسعة فضاهای شهری پیاده مدار در این گونه شهرها ارائه داده است. روش پژوهش از نوع ترکیبی است که در آن با مطالعة مبانی نظری پژوهش در قسمت کیفی، چارچوب مبانی نظری تحقیق شامل مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود هویّت رفتاری در پیاده راه ها استخراج شده است. درنهایت در قسمت گردآوری داده ها، پژوهش حاضر از تکنیک پرسشنامه در باب تدقیق ارتباط پیاده را هها و تأثیر این فضاها از هویّت رفتاری شهروندان سود جسته است. برای انجام تحلیل های استنباطی و توصیفی آماری مطالعه حاضر از نرم افزار SPSS بهره برده است. نتایج حاصل از این پژوهش، نشانگر این مدعاست که مؤلّفه های عمدة فضاهای شهری پیاده مدار نشانه ها، خوانایی، نفوذپذیری و دسترسی راحت، تنوّع و پویایی، سرزندگی، حس تعلّق و خاطره انگیزی مکان و مؤلفه های تأثیرگذار برشهر اسلامی تأمین امنیّت، سلسله مراتب، سیمای بناهای عمومی، عدالت، تعاون ومشارکت، کالبدی محسوب می شوند، ارتباط معناداری با الگوی رفتاری و هویّت مند شدن و میزان حضور شهروندان در فضاهای شهری پیاده محور دارند.

 

برای دانلود فایل PDF مقاله " نقش پیاده مداری بر بهبود هویّت رفتاری شهروندان در فضای شهراسلامی نمونه موردی: خیابان فردوسی سنندج" اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک