مجله تخصصی معماری حامی نو

منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا

منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
این منظر فرهنگی در شهر ملبورن از کشور استرالیا، توسط گروه معماران HASSELL طراحی و اجرا شده است.
مقاله های بیشتر از منظر

این طراحی منظر در بدنه ی خیابانی طراحی شده که در اطراف آن واحدهای تجاری مربوط به مردم افغانستان قرار دارند. منظر فرهنگی طراحی شده به عنوان یک تجمعگاه شهری عمل می کند و می تواند علاوه بر جاذبه های توریستی، نقش مهمی را در جهت بهبود تعاملات اجتماعی ایفا کند. ایده ی طراحی آن از معماری سنتی افغانستان گرفته شده و دارای المان و سنگفرش های مرتبط با فرهنگ این کشور است.

 • منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
  تصویر شماره 1 :: منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
 • منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
  تصویر شماره 2 :: منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
 • منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
  تصویر شماره 3 :: منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
 • منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
  تصویر شماره 4 :: منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
 • منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
  تصویر شماره 5 :: منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
 • منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
  تصویر شماره 6 :: منظر فرهنگی بازار افغان در استرالیا
تبلیغ با میترا رنک