مجله تخصصی معماری حامی نو

نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت

نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت
بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری: نمونه مورد مطالعه، محله اوین تهران
مقاله های بیشتر از شهرسازی

چکیده:

 

امنيت به عنوان كيي از نيازهاي اساسي شهروندان در ساختارهاي شهري به شمار رفته و از اهميت ويژه اي به واسطه در برگيری احساس آرامش و آسايش محيطي براي شهروندان برخوردار است. از اين رو در مطالعات و پژوهش هاي شهری همواره امنيت به عنوان كيي از شاخص هاي مهم يكفيت زندگي مورد توجه برنامه ريزان و شهرسازان قرار گرفته و در اين خصوص نظريه هاي متنوعی نيز ارایه شد هاست. فضاهاي عمومی شهري نيز به عنوان بستری اجتماعی كه همواره مورد استفاده عموم شهروندان بدون هیچ محدودیتی قرار مي گيرد در صورت دارا بودن احساس امنيت علاوه بر آنكه آرامش را براي شهر به ارمغان م یآورد، سطح تعاملات و فعالي تهاي اجتماعي ساکنین شهر را نيز افزايش و در نهايت احساس مطلوبيت و رضايت محيطي را در شهروندان تقويت مي نمايد.

 

در اين پژوهش پس از بررسی مباني نظري مرتبط با منظر شهري با تدقيق در سه بعد ادراك، فعاليت و فرم در شكل گيري منظر مطلوب، مؤلفه هاي «حس مكان » ،« هويت مكان » ،« خاطره انگيزي» ،« خوانايي و تصويري روشن از محيط » ، « ادراك عمومي و لذت بصري » و «فرم و ريخت » به عنوان شاخص هاي منظر شهری براي سنجش احساس امنيت شهروندان در فضاهای عمومی شهری بدست مي آيد. اين پژوهش در حوزه ادبيات نظري، كي «تحقيق تجربي » و در حوزه «مطالعات ميداني »، دارای «روش پيمايشي » با «ابزار گردآوري داده » به صورت «پرسشنامه » م يباشد. در زمينه «تحليل اطلاعات » با استفاده از تحلیل کمی روابط بين «احساس امنیت » و «منظر شهری »روش تحقيق علّي و همبستگي اتخاذ شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد عل یرغم وجود امنیت، احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه از ديد ساكنين، پا يين تر از سطح متوسط ارزيابي شده است.

 

برای دانلود فایل PDF مقاله ی "بررسی نقش مؤلفه های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری" اینجا کلیک کنید. 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک