مجله تخصصی معماری حامی نو

سبک پلان معماران معروف دنیا

سبک پلان معماران معروف دنیا
فدریکو بابینا یک معمار گرافیست معروف است که در گرافیک معماری دست به نوآوری هایی زده و در این مطلب به طرح هایی گرافیکی از این گرافیست می پردازیم که در آن ها سبک طراحی پلان تعدادی از معماران معروف دنیا را به نمایش کشیده است.
مقاله های بیشتر از گرافیک

در این طرح های گرافیکی سبک طراحی پلان معماران معروفی چون: آلوار آلتو ، آلولرو سیزا ، فرانک لوید رایت ، فرانک گری ،  له کوربوزیه ، لویی کان، اسکار نیمایر ، رم کولهاس ، ریچارد مه یر ، ریچارد راجرز ، تادائو آندو، زاحا حدید و ... به تصویر کشیده شد اند که در ادامه به نمایش آن ها می پردازیم.

 • سبک پلان معماران معروف دنیا
  تصویر شماره 1 :: سبک پلان معماران معروف دنیا
 • سبک پلان معماران معروف دنیا
  تصویر شماره 2 :: سبک پلان معماران معروف دنیا
 • سبک پلان معماران معروف دنیا
  تصویر شماره 3 :: سبک پلان معماران معروف دنیا
 • سبک پلان معماران معروف دنیا
  تصویر شماره 4 :: سبک پلان معماران معروف دنیا
 • سبک پلان معماران معروف دنیا
  تصویر شماره 5 :: سبک پلان معماران معروف دنیا
 • سبک پلان معماران معروف دنیا
  تصویر شماره 6 :: سبک پلان معماران معروف دنیا
 • سبک پلان معماران معروف دنیا
  تصویر شماره 7 :: سبک پلان معماران معروف دنیا
تبلیغ با میترا رنک