مجله تخصصی معماری حامی نو

ارائه روشى نو در طراحى اكولوژيك منظر سبز شهرى

ارائه روشى نو در طراحى اكولوژيك منظر سبز شهرى
شهرها، اكوسيستم هاي پيچيده اي در تعامل با مؤلفه هاي ارگانيك و غيرارگانيك بوده كه به تغييرات دروني و بيروني براي تأمين مواد و انرژي لازم و دفع زايدات وابسته اند. زبان محيط ، امكان تشخيص نشانه ها و الگوهايي نظير آبراهه ها، رويش گياهي و شكل زمين را كه حامل معنا بوده و فرايندها و ساختارهاي پنهان نهفته در آن را آشكار مي سازد، فراهم مى كند.
مقاله های بیشتر از منظر

چکیده

 

اين تحقيق در قالب رويكرد اكولوژى منظر و با هدف ايجاد روشى در مكانيابي و بهسازي فضاي سبز شهري انجام شده است. پس از بررسى و نقد روش هاى متداول مرتبط با موضوع و نيز بررسى اصول اكولوژي منظر به عنوان دانشى جديد در طراحى منظر شهرها ، روشى پيشنهاد شده است كه مى تواند با توجه به لزوم ارتقاء كيفيت اكولوژيكي سامانه هاي زيستي بكار رود. تاكيد داشته و شامل مراحل GIS,AHP، روش پيشنهادى "تحليل سازگارى سرزمين اكولوژيك"، بر مطالعات سازگارى سرزمين مختلفى مى باشدكه در تحقيق معرفى شده است. جهت حصول به هدف تحقيق، روش پيشنهادى در جزيره كيش بكار گرفته شده است. يافته هاى تحقيق به صورت نقشه هاي سازگاري سرزمين استنتاج گرديده و كارايي روش با استفاده ازمعيارهاي كيفي مورد بررسى قرار گرفته است. نتايج نشان مى دهد اين روش در شرايط همسان قابل تعميم بوده و در شرايط غير همسان با تغييرات جزيي قابل استفاده است.

 

 

برای دانلود فایل PDF مقاله "ارائه روشى نو در طراحى اكولوژيك منظر سبز شهرى" اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

 

 

تبلیغ با میترا رنک