مجله تخصصی معماری حامی نو

نمونه طراحی خانه ویلایی و شیت بندی معماری در فتوشاپ

نمونه طراحی خانه ویلایی و شیت بندی معماری در فتوشاپ
برای ارائه ی نهایی پروژه های معماری، بهترین شیوه نشان دادن ایده ها و روند طراحی از صفر تا صد در شیت های یه اصطلاح پرزانته شده می باشد. نحوه ی ترکیب و هماهنگی این پوسترهای معماری می تواند برگ برنده ای برای معمار به شمار آید.
مقاله های بیشتر از معماری

در این مطلب یک نمونه خانه ی ویلایی طراحی شده به همراه پوسترهای ارائه ی آن قرار داده شده که می تواند نمونه ی خوبی برای ارائه ی پروژه های معماری به حساب آید.

 • نمونه طراحی خانه ویلایی و شیت بندی معماری در فتوشاپ
  تصویر شماره 1 :: نمونه طراحی خانه ویلایی و شیت بندی معماری در فتوشاپ
 • نمونه طراحی خانه ویلایی و شیت بندی معماری در فتوشاپ
  تصویر شماره 2 :: نمونه طراحی خانه ویلایی و شیت بندی معماری در فتوشاپ
 • نمونه طراحی خانه ویلایی و شیت بندی معماری در فتوشاپ
  تصویر شماره 3 :: نمونه طراحی خانه ویلایی و شیت بندی معماری در فتوشاپ
 • نمونه طراحی خانه ویلایی و شیت بندی معماری در فتوشاپ
  تصویر شماره 4 :: نمونه طراحی خانه ویلایی و شیت بندی معماری در فتوشاپ
 • نمونه طراحی خانه ویلایی و شیت بندی معماری در فتوشاپ
  تصویر شماره 5 :: نمونه طراحی خانه ویلایی و شیت بندی معماری در فتوشاپ
تبلیغ با میترا رنک