مجله تخصصی معماری حامی نو

نقش کیفیّت منظر شهری در ایجاد حیات اجتماعی و هویّت مکانی شهروندان

نقش کیفیّت منظر شهری در ایجاد حیات اجتماعی و هویّت مکانی شهروندان
امروزه مبحث هویّت مکانی شهروندان و حیات اجتماعی شهر از مسائل بسیار مهم زندگی شهری در جهان و ایران است. عوامل و عناصر مختلفی می توانند در زمینۀ هویّت و مسائل اجتماعی شهروندان اثر گذار باشند که یکی از مهم ترین آن ها منظر شهری است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

چکیده:

 

امروزه مبحث هویّت مکانی شهروندان و حیات اجتماعی شهر از مسائل بسیار مهم زندگی شهری در جهان و ایران است. عوامل و عناصر مختلفی می توانند در زمینۀ هویّت و مسائل اجتماعی شهروندان اثر گذار باشند که یکی از مهم ترین آن ها منظر شهری است. در واقع، دو مقولۀ هویّت و منظر شهر دارای تعاملات و پیوندهای متقابلی هستند. هر دو مقوله منظر و هویّت شهری به نوبه ای در دهه های گذشته در برنامه ها و اقدام های متخصصان و متولیان مسائل شهری در ایران مغفول بوده اند و کمتر به آن ها توجّه شده است. این مقاله با توجّه به اهمیّت موضوع، بررسی روابط کیفیّت منظر شهری و نقش آن در ایجاد حیات اجتماعی و هویّت مکانی شهروندان را به عنوان هدف خود قرار داده است. به منظور انجام این مطالعه، نیاز به بستر جغرافیایی مناسب بوده است. لذا بزرگراه نواب در قلب شهر تهران به عنوان تجربه شهرسازی مدرن ایرانی انتخاب شد و منظر شهری این محدوده کاوش گردید و ساکنان آن مورد پرسش قرار گرفتند. روش انجام پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده است. هم چنین گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی (با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مشاهده) انجام شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد بين دو متغير هویّت مکانی و کیفیّت منظر شهری رابطة معناداری وجود دارد و اين متغيّرها نسبت به كاهش و افزايش كيديگر واكنش نشان می دهند و ارتباط آن ها قابل تعميم است. بر اساس این قاعده در محدودة نواب، با توجّه به سطح نازل کیفیّت منظر شهری، هویّت مکانی و حس تعلّق به مکان و در نتیجه حیات اجتماعی شرایط چندان مناسبی وجود ندارد.

 

برای دانلود مقاله "نقش کیفیّت منظر شهری در ایجاد حیات اجتماعی و هویّت مکانی شهروندان" اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک