مجله تخصصی معماری حامی نو

خانه ی همکف با سقف شیبدار

خانه ی همکف با سقف شیبدار
خانه مفهومی وسیع و پیچیده است با ابعاد و اجزاء متفاوت که در فرهنگ ها و جوامع مختلف تعارفت متفاوتی دارد. در این مطلب به معرفی خانه ای با دو اتاق خواب می پردازیم که با سقف شیروانی ساخته شده و نمایان گر تعریف بنیادی افرار از کلمه ی ″خانه″ است.
مقاله های بیشتر از معماری

در ادامه با نمای عکس ها و پلان این خانه به معرفی آن می پردازیم. در نظر داشته باشید که تمامی تصاویر و پلان خانه ی ویلایی می تواند به عنوان نمونه موردی در بخش مطالعاتی معماری مسکونی مورد استفاده قرار گیرد.

 • خانه ی همکف با سقف شیبدار
  تصویر شماره 1 :: خانه ی همکف با سقف شیبدار
 • خانه ی همکف با سقف شیبدار
  تصویر شماره 2 :: خانه ی همکف با سقف شیبدار
 • خانه ی همکف با سقف شیبدار
  تصویر شماره 3 :: خانه ی همکف با سقف شیبدار
 • خانه ی همکف با سقف شیبدار
  تصویر شماره 4 :: خانه ی همکف با سقف شیبدار
 • خانه ی همکف با سقف شیبدار
  تصویر شماره 5 :: خانه ی همکف با سقف شیبدار
 • خانه ی همکف با سقف شیبدار
  تصویر شماره 6 :: خانه ی همکف با سقف شیبدار
 • خانه ی همکف با سقف شیبدار
  تصویر شماره 7 :: خانه ی همکف با سقف شیبدار
 • خانه ی همکف با سقف شیبدار
  تصویر شماره 8 :: خانه ی همکف با سقف شیبدار
 • خانه ی همکف با سقف شیبدار
  تصویر شماره 9 :: خانه ی همکف با سقف شیبدار
 • خانه ی همکف با سقف شیبدار
  تصویر شماره 10 :: خانه ی همکف با سقف شیبدار
 • خانه ی همکف با سقف شیبدار
  تصویر شماره 11 :: خانه ی همکف با سقف شیبدار
تبلیغ با میترا رنک