مجله تخصصی معماری حامی نو

خانه به مثابه نماد خویشتن

خانه به مثابه نماد خویشتن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎرل. ﮔﻮﺳﺘﺎو ﯾﻮﻧﮓ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ژرف ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ روان اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ، ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﻓﻀـﺎی خانه بیندازد.
مقاله های بیشتر از معماری

مقاله ی " خانه به مثابه نماد خویشتن" نوشته ی ﮐﻠﺮﮐﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﻮس و به ﺗﺮﺟﻤﻪ ی اﺣﺪ ﻋﻠﯿﻘﻠﯿﺎن در این مطلب قرار داده شده است. برای دانلود فایل پی در اف این مقاله اینجا کلیک کنید.

 

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک