مجله تخصصی معماری حامی نو

مسابقه طراحی دروازه و عرصۀ ورودی منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه

مسابقه طراحی دروازه و عرصۀ ورودی منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه
سازمان منطقه آزاد اروند با همکاری مهندسین مشاور معمـاری ره شـهر در نظـر دارد جهـت سـاماندهی عرصـۀ ورودی منطقه در مرز شلمچه (مرز بین المللی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق)، ایده طرح دروازه و نشانه ورود و تغییـر سرزمین، ساماندهی پهنه بارانداز و دسترسی های منطقه مرزی را با توجه به موقعیـت ممتـاز منطقـه بـه عنـوان یکـی از قطب های توسعه صنعت، بازرگانی- ترانزیت و گردشگری، جهت دریافت برترین طرح، به مسابقه بگذارد.
مقاله های بیشتر از اخبار معماری

فراخوان مسابقه طراحی دروازه و عرصۀ ورودی منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه:

معرفی مسابقه:

سازمان منطقه آزاد اروند با همکاری مهندسین مشاور معمـاری ره شـهر در نظـر دارد جهـت سـاماندهی عرصـۀ ورودی منطقه در مرز شلمچه (مرز بین المللی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق)، ایده طرح دروازه و نشانه ورود و تغییـر سرزمین، ساماندهی پهنه بارانداز و دسترسی های منطقه مرزی را با توجه به موقعیـت ممتـاز منطقـه بـه عنـوان یکـی از قطب های توسعه صنعت، بازرگانی- ترانزیت و گردشگری، جهت دریافت برترین طرح، به مسابقه بگذارد.

برگزارکننده مسابقه:

مسابقه طراحی دروازه و عرصۀ ورودی منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه با ارکان زیر برگزار میگردد:

برگزار کننده: سازمان منطقه آزاد اروند
مجری مسابقه: مهندسین مشاور معماری ره شهر

اهداف مسابقه:

شلمچه یکی از سه حوزه کلان فعالیتی منطقه آزاد اروند است که با تجارت و بازرگانی و همچنین دروازه ورود و خروج مسافر و کالا شناخته شده است. درواقع شلمچه کریدور ارتباطی منطقه آزاد اروند با کشور عراق است، کـه هـم اینـک به عنوان دروازه اصلی ارتباط کشور ایران با کشور عراق عمل مینماید؛ به همین جهت باید از توانمنـدی ها و ظرفیت هـای
ویژه آن در به عهده گرفتن فعالیتهای آتی سود برد.

در حال حاضر زیرساخت های ارتباطی شامل دسترسی ها، معابر، گـذرگاه ها، توقفگـاه و محورهـای ارتبـاطی سـواره و پیاده، پاسخگوی نیازمندیه ای متعدد و منفک باری، مسافری و تشریفاتی نبوده براساس نیازهای تعریف شدة فعلـی، بـه منطقه ای برای تبادلات تجاری کالاهای مورد نیاز عراق و رفت و آمد زائرین ایرانی و عراقی تبدیل شده است.

هدف از برگزاری مسابقه، ایجاد دروازه و نشانه ای برای ورود است که خود بتواند به عنوان عرصه مستعد، مقتدر و توانمند در انجام فعالیت های بازرگانی- تجاری و ارتباطی میان ایران و عراق ایفای نقش نماید.

طراحی دروازه و عرصۀ ورودی منطقه آزاد اروند در شلمچه باید بـه گونـهای تجلـی یابـد کـه در عـین پاسـخگویی بـه نیازهای امروز بتواند در برابر تحولات و تغییرات آتی تجارت، اقتصاد و توسعه در بستر زمان، انعطاف پذیر باشد.

همچنین عرصه ورودی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به علت نبود گمرک و وجود تسـهیلات فـراوان خـدماتی و عـدم محدودیت ویزا برای ورود و خروج، و حساسیت های ایمنی و حراست خاص خود را طلب مینماید.

 

بدینوسیله از کلیه مهندسین مشاور دارای گرایش های معماری، شهرسازی، طراحی شهری ، علاقمندان طراحی ، دانشجویان و اساتید دعوت به عمل می آورد در صورت تمایل به شرکت در مسابقه از طریق وب سایت سازمان منطقه آزاد اروند به آدرس www.arvandfreezone.com اطلاعات لازم را دریافت نمایند.

تبلیغ با میترا رنک