مجله تخصصی معماری حامی نو

خانه تاریخی نقلی در کاشان

خانه تاریخی نقلی در کاشان
خانه تاریخی نقلی با مساحت 198 متر به عنوان کوچکترین خانه با هویت و معماری قاجاری و بومی به شماره 10255 ثبت ملی شده است و دارای بادگیر، ایوان، سرداب و دو حیاط کوچک با 8 اتاق می باشد.
مقاله های بیشتر از مرمت

خانه تاریخی "نقلی" کوچکترین خانه تاریخی کاشان است که در مرکز بافت تاریخی شهر کاشان و در نزدیکی بقیه خانه های تاریخی و مسجد آقابزرگ قرار گرفته است . این خانه تاریخی180سال قدمت دارد . این که نامش "نقلی" است به خاطر این است که نام فامیلی صاحب قبلی خانه ، "نقلی" بوده ولی این خانه واقعا "نقلی" است . خانه نقلی یک دهم خانخ های تاریخی ( بروجردی ها و طباطبایی ها و ...) کاشان وسعت دارد و از این منظر هم یک خانه نقلی به شمار می رود . خانه از آثار تاریخی دوران قاجار است .

 

خانه تاریخی نقلی با مساحت 198 متر به عنوان کوچکترین خانه با هویت و معماری قاجاری و بومی به شماره 10255 ثبت ملی شده است و دارای بادگیر، ایوان، سرداب و دو حیاط کوچک با 8 اتاق می باشد.

 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 1 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 2 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 3 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 4 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 5 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 6 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 7 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 8 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 9 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 10 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 11 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 12 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 13 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 14 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 15 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
 • خانه تاریخی نقلی در کاشان
  تصویر شماره 16 :: خانه تاریخی نقلی در کاشان
تبلیغ با میترا رنک