مجله تخصصی معماری حامی نو

ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان

ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
شرکت معماری راجرز استریک هاربر+ شرکا بر 13 شرکت بین المللی شرکت کننده در رقابت طراحی ترمینال سه فرودگاه تائویوان در تایوان برتری یافت. در کنار وجود طرح های مختلف فرودگاهی در نمونه کارهای این استودیو، هیئت داوران این رقابت، برنامه ریزی نوآورانه به همراه طراحی کارآمد را دلیل انتخاب این گروه دانسته اند.
مقاله های بیشتر از معماری

برتری طرح راجرز استریک هاربر بر فاستر و یو ان استودیو؛ طراحی ترمینال فرودگاه تائویوان:

 

شرکت معماری راجرز استریک هاربر+ شرکا بر 13 شرکت بین المللی شرکت کننده در رقابت طراحی ترمینال سه فرودگاه تائویوان در تایوان برتری یافت. در کنار وجود طرح های مختلف فرودگاهی در نمونه کارهای این استودیو، هیئت داوران این رقابت، برنامه ریزی نوآورانه به همراه طراحی کارآمد را دلیل انتخاب این گروه دانسته اند.

 

طرح پویای استودیو آر ای اچ + پی، به دنبال افزایش ذاتی زیرساخت های موجود، تقویت اقتصاد تایوان و خدمت به بازار روبه رشد حمل و نقل هوایی از شرق آسیا بوده است. این طرح می تواند ظرفیت گذر 45 میلیون مسافر در طول سال را داشته و با بهبود کارایی شبانه روزی و امکانات متنوع تجاری و چندکاربری خود، تجربه ی جدیدی از فرودگاه را برای مسافران ایجاد نماید.

 

سیالیت معماری طرح اجازه می دهد تا فرودگاه بدون به خطر انداختن تجربه ی مسافران و یا تمامیت ساختمان، با کاربری های آینده ی فرودگاه به راحتی تطابق یابد. کانسپت این طرح بسیار ساده مطرح شده است. این طرح پیشنهادی یادآور مناظر طبیعی تایوان و دریای  اطراف آن است؛ تکرار ریتم طبیعت و زندگی، مجموعه ای از فضاهای داخلی منحصر را ایجاد نموده که با سقف پوسته ای سختی مخافظت می گردد.

 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 1 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 2 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 3 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 4 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 5 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 6 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 7 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 8 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 9 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 10 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 11 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 12 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 13 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 14 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 15 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 16 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 17 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 18 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 19 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 20 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 21 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 22 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 23 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 24 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 25 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 26 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 27 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
 • ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
  تصویر شماره 28 :: ترمینال فرودگاه تائویوان در تایوان
تبلیغ با میترا رنک