مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو

طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
اعضای شورای شهر شیکاگو، گروه معماری ″MAD″ را برای طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ انتخاب کردند. محل اجرای این پروژه، ساحل دریاچه ی میشیگان در شیکاگو است.
مقاله های بیشتر از معماری

انتظار می رود، پیشنهاد گروه معماری "MAD " برای این موزه، که هنر و خاطرات مجموعه خصوصی جورج لوکاس کارگردان فیلم در آن به نمایش گذاشته خواهد شد، حدود 400 میلیون هزینه داشته باشد. ظاهر این طرح شبیه سازه چادری سفیدی با دو قله است.

 

فرم کلی طرح، مانند دو قله ی کنار هم است که از قسمت دماغه برش خورده اند و حالتی مانند چاله در آن به وجود آمده است. این در حالی است که برش های بیضی مانندی در دامنه، محل های ورود و خروج را مشخص می کند. در داخل ساختمان، گالری ها، اتاق های نمایش و یک رستوران با نمای 360 درجه قرار دارد.

 

 

 

 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 1 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 2 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 3 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 4 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 5 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 6 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 7 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 8 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 9 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 10 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 11 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 12 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 13 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 14 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 15 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 16 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 17 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 18 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 19 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 20 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 21 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 22 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 23 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 24 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 25 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 26 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 27 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 28 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 29 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 30 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 31 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
 • طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
  تصویر شماره 32 :: طراحی موزه ی ″روایت هنر جورج لوکاس″ در شیکاگو
میرزاییان معتقده :
عالی بود چند صفحه از سایت رو دیدم کارتون عالیه موفقیت باشماست آگهی90
تبلیغ با میترا رنک