مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی مدرسه wilson

طراحی مدرسه wilson
طرحی که در این مطلب به عنوان مدرسه ی wilson قرار داده شده، طرحی است که برای یک مدرسه ی متوسطه یا دبیرستان در نظر گرقته شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

مدرسه ی ویلسون در سطوح مختلف برای تاکید بر فضاهای باز و همچنین فضاهای سبز، توسط گروه معماری "BIG" طراحی شده است. این گروه طراحی در پی القای حس مدرسه ای یکپارچه در قالب یک ساختمان توام با حفظ فضاهای افقی بود و این هدف ایده ی اصلی طراحی معماری مدرسه ی ویلسون را تشکیل می داد.

 

حجم مدرسه طوری طراحی شده است که به نظر می رسد فضاها در طبقات مختلف، حول یک لولا چرخیده اند. این چرخش، زنجیره ای از تراس های سبز را به وجود آورده است که حلقه ی اتصالی بین فضاهای آموزشی و فضاهای ورزشی هستند. در قسمت زیرین فضاهایی که چرخیده اند، فضاهای عمومی با ارتفاعات مختلف به وجود آمده اند. بزرگ ترین فضاهای عمومی مدرسه، آمفی تئاتر و سالن ژیمیناستیک هستند که به خیابان اصلی راه دارند.

 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 1 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 2 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 3 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 4 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 5 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 6 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 7 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 8 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 9 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 10 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 11 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 12 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 13 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 14 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 15 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 16 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 17 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 18 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 19 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 20 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 21 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 22 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 23 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 24 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 25 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 26 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 27 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 28 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 29 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 30 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 31 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 32 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 33 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 34 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 35 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 36 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 37 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 38 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 39 :: طراحی مدرسه wilson
 • طراحی مدرسه wilson
  تصویر شماره 40 :: طراحی مدرسه wilson
تبلیغ با میترا رنک