مجله تخصصی معماری حامی نو

گالری هنری کروی

گالری هنری کروی
این پروژه طراحی یک گالری هنری کروی در قلب شهر با ایده ی، مفهوم هندسه محض است.
مقاله های بیشتر از معماری

در طراحی این گالری هنری، از کره به عنوان اساس و مبنای فرم های خالص در ریاضیات بهره گرفته شده است. در این گالری هنری از درک ویتورین مرد لئوناردو داوینچی و لگاریتمی طلایی مارپیچی به عنوان نمایش حرکت خطی در میان فضا، استفاده شده است.

 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 1 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 2 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 3 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 4 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 5 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 6 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 7 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 8 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 9 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 10 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 11 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 12 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 13 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 14 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 15 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 16 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 17 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 18 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 19 :: گالری هنری کروی
 • گالری هنری کروی
  تصویر شماره 20 :: گالری هنری کروی
تبلیغ با میترا رنک