مجله تخصصی معماری حامی نو

گالری هنری تنباکو در اسپانیا

گالری هنری تنباکو در اسپانیا
شرکت محلی معماری Losada García در اسپانیا یک گالری هنری در قالب بلوک های با نمای شیشه و آجر قرمز مایل به قهوه ای طراحی کرده است.
مقاله های بیشتر از معماری

هر یک از بلوک های این ساختمان فرهنگی، با زاویه ای متفاوت با دیگری بر روی بلوک زیرین قرار داده شده است که این عمل الهام گرفته شده از برگ ها و ساقه یک گیاه توتون و تنباکو است و یک بالکن مشرف به شهر را تشکیل می دهد. این موزه یا گالری هنری میزبان نمایشگاه های مختلف در شهر است و همانطور که گفته شد، ایده ی اصلی هندسه ی آن را شکل گیاه توتون و تنباکو تشکیل داده است. پنج طبقه ی این ساختمان در قالب پنج جعبه ی شناور بر روی یکدیگر، در نهایت احساس جعبه های معلق را تدایی می کنند.

 

 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 1 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 2 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 3 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 4 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 5 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 6 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 7 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 8 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 9 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 10 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 11 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 12 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 13 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 14 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 15 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 16 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 17 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 18 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 19 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 20 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 21 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 22 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 23 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 24 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 25 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 26 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 27 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 28 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 29 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 30 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 31 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 32 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 33 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 34 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 35 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 36 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 37 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 38 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 39 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
 • گالری هنری تنباکو در اسپانیا
  تصویر شماره 40 :: گالری هنری تنباکو در اسپانیا
تبلیغ با میترا رنک