مجله تخصصی معماری حامی نو

درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم

درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
روایت استاد حسین طالبی، نقاشی مشهدی ، درباره کوبه‌های قدیم
مقاله های بیشتر از گرافیک

درکوب‌های قدیم سه نوع بود:


مرد کوب؛ صدایی بم و خشن داشت و کوبیدن آن نشانگر این بود که مردی پشت در است. اگر مرد خانه حضور داشت که در را می‌گشود، وگرنه زن خانه از پشت در و با تغییر صدا به وسیله بردن انگشت در درون دهان می‌پرسید کیست و چه کار دارد.

 

زن کوب؛ صدایی زیر و ظریف داشت و کوبیدن آن نشانگر آن بود که زنی پشت در است. در این صورت زن خانه پشت در رفته و آن را می‌گشود.

 

غریب کوب؛ هر گاه غریبه‌ای از روستا یا شهر دیگری به آبادی وارد می‌شد، اولین منزلی را که این کوبه را داشت، دق‌الباب می‌کرد، به این امید که ممکن بود صاحبخانه به او پناه دهد. اگر صاحبخانه امکان پذیرایی از غریبه را داشت، در را می‌گشود، وگرنه غریبه به خانه بعد مراجعه می‌کرد.

 

توضیح: این درکوب‌ها یکی از مظاهر حفظ حریم خانواده و رعایت شرعیات در خانواده ایرانی و همین‌طور هوشمندی، نظم و دقت ایرانیان در گذشته است.

 • درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
  تصویر شماره 1 :: درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
 • درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
  تصویر شماره 2 :: درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
 • درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
  تصویر شماره 3 :: درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
 • درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
  تصویر شماره 4 :: درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
 • درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
  تصویر شماره 5 :: درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
 • درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
  تصویر شماره 6 :: درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
 • درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
  تصویر شماره 7 :: درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
 • درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
  تصویر شماره 8 :: درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
 • درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
  تصویر شماره 9 :: درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
 • درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
  تصویر شماره 10 :: درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
 • درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
  تصویر شماره 11 :: درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
 • درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
  تصویر شماره 12 :: درکوب‌ها؛ آیفون‌تصویری‌های قدیم
تبلیغ با میترا رنک