مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره

طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
در طراحی داخلی آپارتمان مدرن و نوین استفاده از عناصر سنگی، چرمی و چوبی در رنگ های تیره و خنثی جایگاه بسیار ویژه ای دارد.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

در طراحی داخلی آپارتمان مدرن و نوین استفاده از عناصر سنگی، چرمی و چوبی در رنگ های تیره و خنثی جایگاه بسیار ویژه ای دارد. چنین مواد لوکسی در رنگ تیره زمینه ای بسیار پیچیده و ویژه در دکوراسیون خانه های آپارتمانی ایجاد می کند و باعث بوجود آمدن خاطراتی از طرح های گذشته می شود؛ خانه هایی که در آن طراحان مجبور نبودند برای حفظ ماهیت مینیمالیستی و ساده گرایی یا حتی مد روز بودن، همه چیز را به رنگ سفید در آورند. رنگ سفید امروزه به یک عادت تبدیل شده و بخاطر خنثی بودن تقریبا در تمامی خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد اما ترکیب این رنگ با رنگ های دیگر از قبیل تیره، فضایی زیبا و بدور از هر گونه یکنواختی در خانه بوجود می آورد.

 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 1 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 2 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 3 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 4 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 5 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 6 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 7 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 8 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 9 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 10 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 11 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 12 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 13 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 14 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 15 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 16 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 17 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 18 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 19 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 20 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 21 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 22 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 23 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 24 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 25 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 26 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 27 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
 • طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
  تصویر شماره 28 :: طراحی داخلی آپارتمان مدرن با تم رنگی تیره
تبلیغ با میترا رنک