مجله تخصصی معماری حامی نو

آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور

آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
پروژه ی ″the interlace″ در سنگاپور که به صورت ″آپارتمان های در هم تنیده″ یا ″دهکده ی عمودی″ ترجمه می شود، در واقع یک شهرک مسکونی است که خلاقانه و متفاوت طراحی شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

جایزه برترین معماری جهان به پروژه شهرک مسکونی "دهکده عمودی" اختصاص یافت. یک پروژه معماری زیبا در کشور سنگاپور به عنوان برترین طرح معماری جهان در سال 2015 شناخته شد.

 

پروژه «دهکده عمودی» در سنگاپور توانست جایزه هشتمین جشنواره مهندسی معماری جهان در سال 2015 را به خود اختصاص داد. این پروژه متشکل از ساختمان های مسکونی است که به طور عمودی بر روی یکدیگر ساخته شده و دارای فضای سبز و محیط های ورزشی و تفریحی است.

 

روزنامه دیلی میل گزارش داد هدف طراحان این پروژه، ساختن خانه های عمودی است که فضای کمتری را اشغال کنند. گفته می شود طراحی منحصر به فرد این ساختمان های مسکونی، حس معلق بودن در فضا را به ساکنان خود می دهد.

 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 1 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 2 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 3 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 4 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 5 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 6 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 7 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 8 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 9 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 10 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 11 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 12 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 13 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 14 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 15 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 16 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 17 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 18 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 19 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 20 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 21 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 22 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 23 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 24 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 25 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 26 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 27 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 28 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 29 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 30 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 31 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
 • آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
  تصویر شماره 32 :: آپارتمان های درهم تنیده در سنگاپور
تبلیغ با میترا رنک