مجله تخصصی معماری حامی نو

بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری

بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
افتتاح بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری در شهر پاریس، در پاییز 2014 به روی عموم گشوده شد.
مقاله های بیشتر از معماری

این ساختمان پس از شش سال به مرحله نهایی خود رسیده است. "بنیاد لویی ویتون" در پارک تاریخی bois de Boulogne در پاریس ساخته شده و طراحی این مجتمع فرهنگی را فرانک گری برعهده داشته است.

 

این مکان در طیف وسیعی از آثار هنری معاصر، منطبق با مجموعه دائمی در کنار نمایشگاه های موقت می باشد و محل برگزاری شامل جلسات و فعالیت های آموزشی است. این ساختمان در پاییز 2014 به روی عموم گشوده شد.

 

دوازده بادبان گسترده ساخته شده از 3600 پانل شیشه ای در این پروژه استفاده شده است که روشن و شفاف می باشند، در حالی که در زیر آن، این سازه از مجموعه ای از بلوک های سفید "کوه یخ" تشکیل شده است. این مکان در یک حوزه طراحی شده خاص قرار دارد، و این ساختمان به طور ارگانیک در فضای سبز در یک منطقه مجاور زمین های جنگلی، به طور کامل در محیط زیست پارک یکپارچه شده است.

 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 1 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 2 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 3 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 4 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 5 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 6 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 7 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 8 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 9 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 10 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 11 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 12 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 13 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 14 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 15 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 16 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 17 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 18 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 19 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 20 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 21 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 22 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 23 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 24 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 25 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 26 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 27 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 28 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 29 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 30 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 31 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 32 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 33 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 34 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 35 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 36 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 37 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 38 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 39 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 40 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 41 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 42 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 43 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
 • بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
  تصویر شماره 44 :: بنیاد louis vuitton با طراحی فرانک گری
تبلیغ با میترا رنک