مجله تخصصی معماری حامی نو

ساختمان اپرای xiqu

ساختمان اپرای xiqu
ساختمان اپرای xiqu در سال 2015 توسط استدیوی bing tom طراحی شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

این مرکز از اختلاط تئاتر و هنر با فضای عمومی مرکزی خواهد بود برای چشن ها و نمایش ها. این مرکز همچون فانوسی برای شهر هنگ کنگ خواهد بود.


مساحت عرصه این مجموعه ۱۳۸۰۰ متر مربع که در تقاطع خیابان آستین و کانتون قرار می گیرد. ایده اصلی ساختمان از تفسیر یک مفهوم سنتی چینی با نام موتیف است که در نمای این مرکز استفاده شده است . ساختمان شامل ۲۰۰۰ متر فضای آموزش، دوسالن به متراژ ۱۱۰۰ متر مربع با ۴۰۰ نفر گنجایش و یک چایخانه با ظرفیت ۲۸۰ نفر گنجایش است.

 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 1 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 2 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 3 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 4 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 5 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 6 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 7 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 8 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 9 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 10 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 11 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 12 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 13 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 14 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 15 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 16 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 17 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 18 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 19 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 20 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 21 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 22 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 23 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 24 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 25 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 26 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 27 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 28 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 29 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 30 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 31 :: ساختمان اپرای xiqu
 • ساختمان اپرای xiqu
  تصویر شماره 32 :: ساختمان اپرای xiqu
تبلیغ با میترا رنک