مجله تخصصی معماری حامی نو

ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند

ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
اتمام پروژه ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند از یو ان استودیو؛ پس از بیست سال انجام پذیرفت.
مقاله های بیشتر از معماری

پس از بیست سال توسعه، ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم در هلند به طور رسمی افتتاح شد. شرکت هلندی یو ان استودیو که در طول این زمان با این پروژه ی بلندپروازانه همراه بوده، توسعه ی مجدد این سازه که بزرگ ترین ساخت و ساز پس از جنگ در این شهر است را طراحی نموده اند. طرح جامع این شهر که در سال 1996 پس از تصمیم به ایجاد ارنهم به عنوان یک گره مهم حمل و نقل اتخاذ شده بود؛ همچون یک کاتالیزور به نوسازی و رشد اقتصادی این شهر کمک نمود.

 

فضای داخلی این ترمینال که توسط ساختار سیال و منحنی آن برجسته شده، با متراژ 21750 مترمربع دارای ویژگی های متمایز دیگری چون دستیابی به دهانه 60 متری بدون ستون و سقف پیچان می باشد.

 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 1 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 2 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 3 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 4 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 5 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 6 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 7 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 8 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 9 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 10 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 11 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 12 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 13 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 14 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 15 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 16 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 17 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 18 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 19 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 20 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 21 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 22 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 23 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 24 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 25 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 26 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 27 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
 • ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
  تصویر شماره 28 :: ترمینال جدید ایستگاه مرکزی ارنهم هلند
تبلیغ با میترا رنک