مجله تخصصی معماری حامی نو

رقابت طراحی پارک شهر بوداپست

رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
برتری گروه معماری اسنوهتا بر سانا در رقابت طراحی پارک شهر بوداپست در سال 2015
مقاله های بیشتر از معماری

در آوریل 2015، گروه های معماری سانا و اسنوهتا برای طراحی جدید گالری مجارستان انتخاب شدند تا با هم به رقابت نهایی بپردازند. اکنون پس از چند ماه، مشخص شده است که این گروه اسنوهتا خواهد بود که پارک شهر وارسولیگت شهر بوداپست را طراحی می نماید. این پروژه بخشی از یک طرح جامع فرهنگی بزرگ خواهد بود که از پنج ساختمان موزه ی جدید تشکیل می گردد.

 

این موزه به طرح معمار ژاپنی، سو فوجیموتو می پیوندد که به تازگی سایت "خانه ی موسیقی مجارستانی" را به اتمام رسانده است. این پروژه در حال حاضر بزرگ ترین نوآوری در بخش موزه های جهان به شمار خواهد رفت. توسعه و بازسازی این بخش، پارک شهر بوداپست را به طور کامل نوسازی می نماید و "گالری ملی جدید" به عنوان محور فرهنگی آن محسوب می گردد.

 • رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
  تصویر شماره 1 :: رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
 • رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
  تصویر شماره 2 :: رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
 • رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
  تصویر شماره 3 :: رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
 • رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
  تصویر شماره 4 :: رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
 • رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
  تصویر شماره 5 :: رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
 • رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
  تصویر شماره 6 :: رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
 • رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
  تصویر شماره 7 :: رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
 • رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
  تصویر شماره 8 :: رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
 • رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
  تصویر شماره 9 :: رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
 • رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
  تصویر شماره 10 :: رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
 • رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
  تصویر شماره 11 :: رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
 • رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
  تصویر شماره 12 :: رقابت طراحی پارک شهر بوداپست
تبلیغ با میترا رنک