مجله تخصصی معماری حامی نو

سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان

سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
نقش آنوبانی نی یکی از پادشاهان سلسله لولوبی در صخره های سرپل ذهاب واقع شده و کتیبه ای با خط اکدی و نیز نقوش برجسته دیگری از پادشاهان لولوبی در این منطقه وجود دارد.
مقاله های بیشتر از مرمت

لولوبی ها اقوامی کوهستانی بودند که در شمال زاگرس اقامت داشتند و تا حدود دریاچه اورومیه را تحت انقیاد خود داشتند و در هزاره دوم پیش از میلاد کشور مقتدری تشکیل داده بودند و با آشوری ها در جنگ بودند.مردم لولوبیان از شهر “زور”که مرکز سرزمینشان بود در جهت جنوب خاوری به ناحیه حلوان یا سرپل ذهاب پیش رفتند. کتیبه “آنوبانی نی”به زبان و نوشتار اکدی است. وی به عنوان پادشاهی توانا وفرمانروای  قدرتمند لولوبیان می گوید که پیکره خود و “ایشتار”را بر کوه “باتیر” (پادیر) کنده است و با دعای بابلی از خدایانی به  اسامی “آنو”-”آنتوم”-”وائیل”-”نیلیل”-”اددوایشتار”-”سین”-”شمش”و دیگر ایزدان می خاهد که این کتیبه را از دستبرد ویرانی نگهدارند.
 
مورخین تاریخ کتیبه “آنوبانی نی “را ۲۸۰۰ سال ق.م. ذکر کرده اند.در نقش” آنوبا نی نی ” تصویری از امیری بر کوه کنده شده که اسیری در زیر پای چپ وی بر زمین قرار گرفته است ودر دست راست شیئی نظیر اهرم به دست گرفته و دست چپ را بر سینه نهاده است.تصویر ماه و ستاره ای نیز در مقابل صورت او حجاری شده که در اثر مرور زمان و فرسایش سنگ به این تصویر و خطوط اکدی آن صدماتی وارد گردیده است.در مقابل او تصویر الهه “ایشتار”خدای ماه ؛نقش گردیده است که زنجیر اسیری را به دست گرفته است.در زیر نقش هر دو تصویر اسیرانی دیده می شود.(تصویر اول)

گفته شده که احتمالا “داریوش بزرگ” جهت ایجاد تصویر کتیبه جهانی بیستون از این نقش کهن استفاده نموده است.در زیر نقش “آنوبا نی نی”یکی از پادشاهان اشکانی بر اسبی سوار شده و در مقابل او شخصی در حال تقدیم شیئی به وی می باشد .در این تصویر خطوطی به زبان پهلوی اشکانی حجاری شده است.قسمت عمده این تصویر به علت مرور زمان از بین رفته است.(تصویر دوم)

این نقش مهم ایران تا چند ماه پیش بدون حفاظت رها شده بود و حتی کوه مزبور دیوار حیاط مدرسه پسرانه ای را تشکیل می داده است !!!…

 • سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
  تصویر شماره 1 :: سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
 • سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
  تصویر شماره 2 :: سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
 • سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
  تصویر شماره 3 :: سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
 • سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
  تصویر شماره 4 :: سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
 • سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
  تصویر شماره 5 :: سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
 • سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
  تصویر شماره 6 :: سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
 • سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
  تصویر شماره 7 :: سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
 • سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
  تصویر شماره 8 :: سنگ نگاره ۴۸۰۰ ساله کرمانشاهان
milad bhrouz معتقده :
واقعا دست ایرانیان قدیمی هم درد نکنه که همچین چیزی خلق کردن
تبلیغ با میترا رنک