مجله تخصصی معماری حامی نو

باغ های چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس

باغ های چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس
مقاله ی ″باغ های چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس″ نوشته ی: سیما منصوری است که در این مطلب قرار داده شده است و نمونه ی موردی آن باغ فین کاشان می باشد.
مقاله های بیشتر از منظر

چکیده

با غهای ایرانی گاه با ساختار چهاربخشی شکل گرفته اند و رمزهایی از حکمت و عرفان ایرانی و اسلامی در خود نهفته دارند. در بازگفت این اندیشه کوشید هايم رمزهای با غهای چهارگانه بر پایۀ باور مقدس را بگشا ييم. درک این رمزها با آگاهی از دانش حکمت در حوزه ی دریافت هایی از معانی چهار گوهر بنیادین ماده (خاک، آب، باد و آتش) و صناعاتی است که از این چهار گوهر در باغ سازی ایرانی پدید آمده و با جها نبینی مشارکت در اندیشه ی ایرانی پیوندهایی ژرف برقرار ساخته است و راز تقدس آن را مي توان در مانایی اش جست وجو کرد.

 

برای دانلود مقاله ی "باغ های چهارگانه، ترجمان باورهای مقدس" اینجا کلیک کنید.

 

رمز عبور فایل ها www.hamino.ir می باشد.

تبلیغ با میترا رنک