مجله تخصصی معماری حامی نو

کلیسای San Josemaría Escrivá

کلیسای San Josemaría Escrivá
کلیسای San Josemaría Escrivá با ایده هایی منشا گرفته از نمادهای مسیحی و نور طراحی شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

این کلیسا با مساحتی حدود 4600 متر مربع در سال 2008 طراحی و اجرا شده است. مسئولیت طراحی معماری آن بر عهده ی گروه معماری Javier Sordo Madaleno Bringas بوده و در کشور مکزیک ساخته شده است. در ادامه با قرار داده عکس ها، پلان ها و نقشه های این کلیسا به معرفی بیشتر آن می پردازیم.

 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 1 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 2 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 3 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 4 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 5 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 6 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 7 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 8 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 9 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 10 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 11 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 12 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 13 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 14 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 15 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 16 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 17 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 18 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 19 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 20 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 21 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 22 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 23 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 24 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 25 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 26 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 27 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 28 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 29 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 30 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 31 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
 • کلیسای San Josemaría Escrivá
  تصویر شماره 32 :: کلیسای San Josemaría Escrivá
تبلیغ با میترا رنک