مجله تخصصی معماری حامی نو

خانه ی Gumno در کرواسی

خانه ی Gumno در کرواسی
ویلای Gumno در شهر ریسیکا از کشور کرواسی و در منطقه ای جنگلی و کوهستانی ساخته شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

طراحی  اجرای این ویلا بر عهده ی گروه معماری  Idis Turato and Marko Liović بوده است. سال طراحی آن 2014 میلادی و مساحت آن حدود 930 متر مربع می باشد. خانه ی Gumno بر روی سطح شیبدار طراحی شده و در محوطه سازی آن از قلوه سنگ های طبیعی استفاده شده است. در ادامه ی این پست با نمایش عکس هایی از این خانه به معرفی بیشتر آن می پردازیم. تمامی عکس ها، مدارک و نقشه های این ویلا می توانند برای تحلیل نمونه موردی خارجی ویلا و بناهای مسکونی مورد استفاده قرار گیرند.

 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 1 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 2 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 3 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 4 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 5 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 6 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 7 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 8 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 9 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 10 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 11 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 12 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 13 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 14 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 15 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 16 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 17 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 18 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 19 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 20 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 21 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 22 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 23 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 24 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 25 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 26 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 27 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 28 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 29 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 30 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 31 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 32 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 33 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 34 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 35 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 36 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 37 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 38 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 39 :: خانه ی Gumno در کرواسی
 • خانه ی Gumno در کرواسی
  تصویر شماره 40 :: خانه ی Gumno در کرواسی
تبلیغ با میترا رنک