مجله تخصصی معماری حامی نو

آپارتمان مسکونی در برلین

آپارتمان مسکونی در برلین
طراحی و نمای هنرمندانه ی یک آپارتمان مسکونی در شهر برلین، نگاه بسیاری از رهگذران با هر روزه به خود جلب می کند.
مقاله های بیشتر از معماری

این آپارتمان متفاوت در بهار سال 2012 در شهر برلین از کشور آلمان طراحی و ساخته شده است . معمار این بنای مسکونی Hans Schneider می باشد و طراحی سازه ی بنا بر عهده ی EiSat GmbH بوده است . در ادامه با نمایش عکس ها و نقشه هایی از این آپارتمان مسکونی به معرفی بیشتر آن خواهیم پرداخت. تمامی عکس ها، نقشه ها و مدارکی که در این پست وجود دارند می توانند به عنوان نمونه موردی در تحلیل آپارتمان های مسکونی مورد استفاده قرار گیرند.

 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 1 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 2 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 3 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 4 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 5 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 6 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 7 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 8 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 9 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 10 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 11 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 12 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 13 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 14 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 15 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 16 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 17 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 18 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 19 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 20 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 21 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 22 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 23 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 24 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 25 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 26 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 27 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 28 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 29 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 30 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 31 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 32 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 33 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 34 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 35 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 36 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 37 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 38 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 39 :: آپارتمان مسکونی در برلین
 • آپارتمان مسکونی در برلین
  تصویر شماره 40 :: آپارتمان مسکونی در برلین
تبلیغ با میترا رنک