مجله تخصصی معماری حامی نو

خانه موسیقی مجارستان

خانه موسیقی مجارستان
این طرح برنده ی جایزه ی سوم برای طراحی خانه ی موسیقی مجارستان شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

طرح این پروژه در سال 2014 توسط گروه معماری Andrea Vattovani در مسابقه ی طراحی بنای خانه موسیقی مجارستان که سایت آن در پارک مرکزی شهر بوداپست قرار دارد، برنده ی جایزه ی سومی شده است.

 

این بنا مساحتی حدود 10000 متر مربع دارد که سازه ی آن توسط گروه مهندسین Knippers Helbig طراحی و محاسبه شده است. در ادامه ی این پست با قرار داده عکس ها و نقشه هایی از این طرح به معرفی بیشتر آن می پردازیم. از عکس ها، نقشه ها و مدارک خانه موسیقی مجارستان می توان برای تحلیل نمونه موردی خانه موسیقی، فرهنگسرا و بناهای فرهنگی نظیر آن استفاده کرد.

 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 1 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 2 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 3 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 4 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 5 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 6 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 7 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 8 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 9 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 10 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 11 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 12 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 13 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 14 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 15 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 16 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 17 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 18 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 19 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 20 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 21 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 22 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 23 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 24 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 25 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 26 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 27 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 28 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 29 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 30 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 31 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 32 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 33 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 34 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 35 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 36 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 37 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 38 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 39 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 40 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 41 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 42 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 43 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 44 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 45 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 46 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 47 :: خانه موسیقی مجارستان
 • خانه موسیقی مجارستان
  تصویر شماره 48 :: خانه موسیقی مجارستان
تبلیغ با میترا رنک