مجله تخصصی معماری حامی نو

فراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

فراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار در تاریخ 27 آذر 1393 توسط انجمن معماري ايران - انجمن شهرسازي و تحت حمايت سيويليكا در شهر تهران برگزار می شود.
مقاله های بیشتر از اخبار معماری


حوزه(هاي) تحت پوشش: مسكن و معماري, ساخت و ساز, معماري و شهرسازي
تاريخ برگزاري: 27 آذر 1393
تاريخ برگزاري ميلادی: 2014-12-18

برگزار کننده: انجمن معماري ايران - انجمن شهرسازي
سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليكا
محل برگزاري: تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

تاریخ‌های مهم:

مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/8/15
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/8/20
مهلت ثبت نام: 1393/8/30
اولين كنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار


محورهاي كنفرانس:

محورهاي شهرسازي وتوسعه پايدار

-  بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي (چالش ها و راهكارها(
-  شهرسازي نوين و توسعه پايدار
-  سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
- ناپايداري شهر و عوامل موثر
- شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
- حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
- شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
- تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
- توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
-  الگوهاي معماري وشهرسازي بومي و اقليمي و تاثير آن برشهرسازي
- المان هاي شهري و محورهاي مرتبط
- برنامه ريزي منطقه اي و شهري
-  طراحي شهري ،نماهاي شهري وامنيت رواني
-  مشاركت در امور شهري
- بهسازي و نوسازي شهري
- ساختمان هاي هوشمند وكاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در ساخت و توسعه شهري
-  ساير ايده هاي نوين در شهرسازي و توسعه پايدار
-  بافت هاي تاريخي
-  بهسازي آثار تاريخي
- جغرافيا،تغييرات آب وهوايي،شهرسازي پايدار
- علوم جغرافيايي ومديريت شهري
- نوسازي شهري
-  كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي درشهرسازي
- بازسازي بافت تاريخي
- جغرافيا وشهرسازي
- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
- شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
-  شهرها و سيستم مديريت محيط زيست

 
مهندسي معماري و توسعه پايدار:

-  مصالح و فن آوري هاي نوين در معماري
-  معماري و هويت شهري
- معماري پايدار
- معماري و نقش آن در توسعه پايدار شهري
-  روشها و فناوريهاي نو در در معماري
-  انرژي هاي نو در معماري
- سبك شناسي معماري
-  معماري خياباني
- تاثير تحولات تكنولوژيكي در معماري
-  گرافيك شهري
- معماري ومحيط زيست
- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
- معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
- مفهوم شناسي معماري و شهر سازي معاصر
- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
-  معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
- نمودهاي معماري سنتي و اسلامي در معماري و شهرسازي منطقه
- الگوهاي معماري بومي
- معماري منظر
- بوم شناسي
- زيبايي شناسي در معماري


محورهاي مديريت وبرنامه ريزي شهري

- فرهنگ شهر نشيني
- شهروند و حقوق شهروندي
-  ساختمان هاي تاريخي و نقش آن ها در برنامه هاي توسعه شهري
-  تعامل در فضاي شهري
-  روانشناسي محيطي
-  روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
-  شهر و حقوق شهروندي
- طراحي وفضاهاي شهري
- مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
- برنامه ريزي كالبدي شهري
-  برنامه ريزي منطقه اي و شهري
- مديريت شهري
- برنامه هاي توسعه شهري
- مديريت پروژه هاي شهري
- مديريت بحران
-  برنامه هاي كاهش خطرات زلزله در نواحي لرزه خيز
- مشاركت در امور شهري
- گردشگري شهري
- ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري
-  بهسازي و نوسازي شهري
- نماهاي شهري
- تاثير تكنولوژي هاي جديد ساخت در بافتهاي شهري
- كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
-  مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها

 
محورهاي محيط زيست شهري

- محيط زيست و انواع آلودگي ها
- مديريت محيط زيست و توسعه پايدار شهرها و روستاها
- برنامه ريزي و ارتقاء كيفيت خدمات و محيط زيست شهري
- جنگلها،فضاي سبزشهري ومحيط زيست پايدار
-  شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن
- كاربرد فناوري هاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
- فضاي سبز و محيط زيست شهري
- مسائل محيط زيست كلان شهرها
- اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و شهرسازي درشهرها
- شهرها و سيستم مديريت محيط زيست
- اثرات و روش هاي تجزيه و تحليل اثرات زيست محيطي پروژه ها در شهرها
- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
- مديريت پسماند در شهرها
- ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهري
-  نانو ومحيط زيست
- روش هاي نهادينه سازي فرهنگ محيط زيست
- فناوري هاي نوين و محيط زيست شهري
- حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن
- كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محيط زيستي
- تغيير اقليم ومحيط زيست
- مشاركت شهروندان و بخش خصوصي در بهبود خدمات و محيط زيست شهري
- ساختمان هاي سبز انرژي هاي پاك ومحيط زيست پايدار
- گردشگري ومحيط زيست
- و ساير ايده هاي نوين در جهت حفاظت از محيط زيست

 • فراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
  تصویر شماره 1 :: فراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
 • فراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
  تصویر شماره 2 :: فراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
 • فراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
  تصویر شماره 3 :: فراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
 • فراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
  تصویر شماره 4 :: فراخوان اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
تبلیغ با میترا رنک