مجله تخصصی معماری حامی نو

توسعه صنعتی مناطق و عوامل موثر در مکانیابی فعالیت های صنعتی بزرگ

توسعه صنعتی مناطق و عوامل موثر در مکانیابی فعالیت های صنعتی بزرگ
مقاله ی توسعه صنعتی مناطق و عوامل موثر در مکانیابی فعالیت های صنعتی بزرگ، نوشته ی دکتر اسفندیار خراط زبردست می باشد که در مجله هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

چکیده:

 

 

این مطالعه برای شناسایی عواملی که در مکانیابی فعالیت های بزرگ صنعتی در مناطق مختلف از نظر توسعه صنعتی در ایران، بررسی اینکه آیا تفاوتی بین عوامل موثر در مکانیابی فعالیت های بزرگ صنعتی واقع در مناطق مختلف از نظر توسعه صنعتی وجود دارد یا خیر، و نهایتا بررسی اثرات سیاست های دولت در مکانیابی صنایع بزرگ واقع در مناطق مختلف از نظر توسعه صنعتی انجام یافته است.

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی "توسعه صنعتی مناطق و عوامل موثر در مکانیابی فعالیت های صنعتی بزرگ" اینجا کلیک کنید.

 

Atena معتقده :
azatun mamnunam
تبلیغ با میترا رنک