مجله تخصصی معماری حامی نو

مكان يابي اسكان موقت با استفاده از الگوریتم های فازی

مكان يابي اسكان موقت با استفاده از الگوریتم های فازی
يکي از مهمترين مسائلي که همواره مورد توجه سازمان های مسئول در مديريت بحران قرار دارد انتخاب مکاني مناسب جهت اسکان موقت جمعيت هاي آسيب ديده از سوانح مي باشد. بديهي است عدم رعايت مکان گزيني صحيح ممکن است فاجعه ديگري حتي به مراتب وخيم تر از سانحه اوليه بدنبال داشته باشد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

مقاله ی مكان يابي اسكان موقت با استفاده از الگوریتم های فازی؛ مطالعه موردی: منطقه يک شهرداري تهران نوشته ی : مهدی نوجوان، بابک امیدوار، اسماعیل صالحی

 

چکیده

 

يکي از مهمترين مسائلي که همواره مورد توجه سازمان های مسئول در مديريت بحران قرار دارد انتخاب مکاني مناسب جهت اسکان موقت جمعيت هاي آسيب ديده از سوانح مي باشد. بديهي است عدم رعايت مکان گزيني صحيح ممکن است فاجعه ديگري حتي به مراتب وخيم تر از سانحه اوليه بدنبال داشته باشد. بنابراين لزوم برنامه ريزي، مديريت و ارائه راهکارهاي مناسب در استقرار اضطراري يا موقت جمعيت آسيب ديده قبل از وقوع زلزله الزامي مي نمايد. هدف از اين تحقيق ارائه روشي مناسب و كارا براي مكان يابي اسكان موقت با استفاده از الگوريتم هاي فازي مي باشد. به منظور نشان دادن کارآيي الگوي کلي مکان يابي مناسب اسکان موقت پيشنهاد شده در اين تحقیق، منطقه يک شهر تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده تا مکان يابي مورد نظر در سطح اين منطقه صورت گيرد. با استفاده از نتایج تحلیل خسارت منطقه، تعداد بی خانمان های شهر تهران 136،786 نفر و میزان سرپناه لازم عددی بين 410 تا 615 هکتار برآورد شد. جهت انتخاب مکان مناسب، ابتدا معیارهای لازم برای مکان یابی تهیه شد. پس از بررسي تحقيق های گذشته و همچنين دريافت نظرات خبرگان، معيارهای مؤثر در مکان يابي اسکان موقت شناسايي گرديد. این معیارها شامل معیارهایی مانند دسترسی، نزدیکی به منابع آب، فاصله از گسل ها و رودخانه ها، نزدیکی به مراکز درمانی و خدماتی و امنیت می باشد.  در این تحقیق برای تلفیق معیارها (لایه ها) از دو منطق بولین و فازی استفاده شد. 

 

برای دانلود اصل مقاله اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک