مجله تخصصی معماری حامی نو

معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک

معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
رستوران Llama در دانمارک از قدیمی ترین رستوران های شهر کپنهاک به شمار می رود.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

مصالح استفاده شده در طراحی داخلی این رستوران عبارتند از کاشی های رنگی با طرح های متفاوت و متنوع، مبلمان مشکی و دیوار های سبز رنگ که با نورهای نقطه ای و شمع مانند ترکیب شده اند و با یک پیکر بندی مناسب فضایی سعی بر یکپارچه سازی تمام فضای رستوران دارند. در ادامه به نمایش عکس ها و نقشه های این رستوران می پردازیم.

 

تمامی عکس ها ، پلان و نقشه هایی که در این مطب برای رستوران Llama قرار داده شده اند می توانند برای تحلیل معماری نمونه موردی خارجی در درس های طراحی معماری برای دانشجویان مفید واقع شوند.

 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 1 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 2 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 3 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 4 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 5 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 6 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 7 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 8 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 9 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 10 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 11 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 12 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 13 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 14 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 15 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 16 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 17 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 18 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 19 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 20 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 21 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 22 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 23 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 24 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 25 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 26 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 27 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 28 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 29 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 30 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 31 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 32 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 33 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 34 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 35 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
 • معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
  تصویر شماره 36 :: معماری داخلی رستوران Llama در دانمارک
تبلیغ با میترا رنک