مجله تخصصی معماری حامی نو

سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی

سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
در این مطلب قصد داریم به معرفی نوعی متفاوت از مبلمان بپدازیم که می تواند به خانه یا هر فضای دیگر چهره ای طبیعی ببخشد.
مقاله های بیشتر از دکوراسیون داخلی

این بالشتک ها که ظاهری شبیه سنگ های طبیعی دارند و در انواع مختلف یافت می شوند، تشکیل شدند از : رویه ای از فیبر نرم که مواد الیافی درون آن ها را پوشش می دهد . دارای دوخت دو لایه و محکمی می باشند که از وا رفتگی آن ها جلوگیری می کند. همچنین می توان آن ها را در سایز ها و اندازه های مختلف یافت که به طبیعی جلوه دادنشان کمک می کند . در ادامه به نمایش عکس های از این مبلمان متفاوت می پردازیم.

 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 1 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 2 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 3 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 4 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 5 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 6 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 7 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 8 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 9 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 10 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 11 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 12 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 13 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 14 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 15 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 16 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 17 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 18 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 19 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
 • سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
  تصویر شماره 20 :: سنگ های بالشتی یا بالشتک های سنگی
parsa معتقده :
خیلی جالب است حس جالبی دارد:-
تبلیغ با میترا رنک