مجله تخصصی معماری حامی نو

بازشناسی مفهوم خانه در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی

بازشناسی مفهوم خانه در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی
وقتی کلمه ی خانه به گوش می رسد، آنچه در ذهن جای می گیرد بدیهی و بی نیاز از تفسیر به نظر می رسد.
مقاله های بیشتر از معماری

هر چند از نظرگاه های متعدد تعاریف گوناگونی درباره ی خانه، یعنی خصوصی ترین فضای زیست انسان، عرضه شده است، هنوز این پدیده جای بحث دارد.

 

در این مقاله ، به "خانه" و مفاهیم مادی و فرهنگی و تاریخی و ارزشی آن از منظر زبان، و با تاکید بر زبان فارسی، نظری می افکنیم و ابعاد مفهومی آن را در حد مقدور در معرض قضاوت اندیشمندان و صاحب نظران معماری و شهرسازی و زبان قرار می دهیم.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی بازشناسی مفهوم خانه در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک