مجله تخصصی معماری حامی نو

بررسی بنیادهای فرهنگی- محیطی در عناصر کالبدی باغ های ایرانی

بررسی بنیادهای فرهنگی- محیطی در عناصر کالبدی باغ های ایرانی
این مقاله به بررسی عوامل تاثیر گذار بر باغ ایرانی به عنوان فضایی همسو با ارزش های معنایی و محیطی می پردازد. از این رهگذارابتدا به بازخوانی ریشه های فرهنگی ایرانیان باستان و تاثیر آن بر عناصر و ساختار باغ ایرانی و در بخش دوم تشابهات اعتقادات اسلامی در باغ ایرانی مورد بررسی قرار می گیرد.
مقاله های بیشتر از منظر
مقاله ی بررسی بنیادهای فرهنگی- محیطی در عناصر کالبدی باغ های ایرانی (قبل وبعد از اسلام) نوشته ی : محمدرضا بمانیان، علی اکبر تفوایی، محمد شریف شهیدی
 
چکیده

این مقاله به بررسی عوامل تاثیر گذار بر باغ ایرانی به عنوان فضایی همسو با ارزش های معنایی و محیطی می پردازد. از این رهگذارابتدا به بازخوانی ریشه های فرهنگی ایرانیان باستان و تاثیر آن بر عناصر و ساختار باغ ایرانی و در بخش دوم تشابهات اعتقادات اسلامی در باغ ایرانی مورد بررسی قرار می گیرد ،سپس با دست یابی به مجموعه ای از شاخص های فرهنگی، محیط زیست ایرانی به عنوان فضایی متعهد در برابر فرهنگ و اعتقاد ایرانی مطرح ودانش وفن ایرانی به عنوان عاملی مکمل در کنار عوامل ذکر شده قرار می گیرد و در نهایت باغ ایرانی به عنوان اثری حکیمانه و کمال گرا در اصول خویش مطرح می شود. اصول وشاخص های برآمده ازمجموعه عوامل ذکر شده همواره درطول تاریخ باغ سازی ایران درحال تداوم بوده وبا وجود تفاوت در صورت های مادی، اصول و شاخص های اصلی آن همواره حفظ شده و در آینده می تواند توسط معماران منظر مورد توجه قرار گیرد
 
 
برای دانلود اصل مقاله اینجا کلیک کنید
تبلیغ با میترا رنک