مجله تخصصی معماری حامی نو

طراحی متفاوت استادیوم Borregos

طراحی متفاوت استادیوم Borregos
این استادیوم با طراحی به خصوص خود توسط Arkylab و Mauricio Ruiz در کشور مکزیک ساخته شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

این ورزشگاه که محصول سال 2012 می باشد در یک توپوگرافی طبیعی که بالاتر از سطح شهر قرار دارد طراحی شده ، و این قابلیت علاوه بر اینکه برای در نظر گرفتن جایگاه ها به طور خلاقانه ای به ایده پردازی معمار کمک کرده دید خوبی از این مجموعه به سطح شهر داده است. در ادامه با نمایش عکس هایی از این ورزشگاه به معرفی بیشتر آن می پردازیم.

 

عکس ها ، پلان ها و نقشه هایی که از این استادیوم در این مطلب قرار داده شده اند می توانند برای نمونه موردی خارجی ساختمان های زمینه گرا ، ورزشگاه ها ، استادیوم ها ، مجموعه های ورزشی و ... در درس طرح معماری و همچنین درس های مبانی نظری، سیراندیشه، معماری معاصر جهان و ...  برای دانشجویان مفید واقع شوند.

 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 1 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 2 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 3 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 4 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 5 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 6 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 7 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 8 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 9 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 10 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 11 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 12 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 13 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 14 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 15 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 16 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 17 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 18 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 19 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 20 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 21 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 22 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 23 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 24 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 25 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 26 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 27 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 28 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 29 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 30 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 31 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 32 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 33 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 34 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 35 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
 • طراحی متفاوت استادیوم Borregos
  تصویر شماره 36 :: طراحی متفاوت استادیوم Borregos
تبلیغ با میترا رنک