مجله تخصصی معماری حامی نو

پرورشگاه Digue Dondaines

پرورشگاه Digue Dondaines
این پرورشگاه پروژه ای در سال 2011 می باشد که در شهر Lille از کشور فرانسه اجرا شده است.
مقاله های بیشتر از معماری

پرورشگاه Digue Dondaines بخشی از پروژه ی بزرگ گروه معماری Atelier 9.81 در کشور فرانسه می باشد ، مجموعه ی این بناها شامل پروژه هایی در مسیر عبور عابرین پیاده بوده اند و نکته ای که در طراحی این مرکز نگهداری کودکان چالش برانگیز به شمار می رفت همین در معرض دیدن قرار داشتم آن بود و مشکلاتی از نظر رعابت حریم و کنترل پرورشگاه ! اما طراح به خوبی و با استفاده از نقطه ضعف پروژه از عهده ی این مهم برآمد و با طراحی جالب و پرانرژی بدنه ی کاملا شیشه ای ساختمان ، علاوه بر ایجاد محیطی شاد ، پر نور و سرگرم کننده ، تنوانست پدیده ای به وجود آورد تا دید عابران را از نگاه به داخل پرورشگاه به نمای متنوع آن معطوف کند. در ادامه به نمایش عکس هایی از این مرکز می پردازیم.

 

عکس ها ، پلان ها و نقشه هایی که از پرورشگاه Digue Dondaines در این مطلب قرار داده شده اند می توانند برای نمونه موردی خارجی ساختمان های زمینه گرا ، پرورشگاه ها، شیرخوارگاه ها ، مراکز نگهداری کودکان بد سرپرست و بی سرپرست، کودکان کار و خیابان، بهزیستی و ... در درس طرح معماری و همچنین درس های مبانی نظری، سیراندیشه، معماری معاصر جهان و ...  برای دانشجویان مفید واقع شوند.

 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 1 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 2 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 3 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 4 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 5 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 6 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 7 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 8 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 9 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 10 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 11 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 12 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 13 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 14 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 15 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 16 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 17 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 18 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 19 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 20 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 21 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 22 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 23 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 24 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 25 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 26 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 27 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 28 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 29 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 30 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 31 :: پرورشگاه Digue Dondaines
 • پرورشگاه Digue Dondaines
  تصویر شماره 32 :: پرورشگاه Digue Dondaines
تبلیغ با میترا رنک