مجله تخصصی معماری حامی نو

تعاملی نو میان انسان مدرن و فضا و مکان

تعاملی نو میان انسان مدرن و فضا و مکان
چه فروشنده باشید و چه کالا شایسته است که بشتابید، در این جایگاه رویاها ، خریداری کنید. اما زنهار که هیچ چانه مزنید. باش تا هرکسی با کلامی اندک، بگویدمان که خواستار چیست. (گوته)
مقاله های بیشتر از معماری

مولف در این مقاله می کوشد تفاوت های شهر مدرن و شهر پیش از مدرن را از منظری فلسفی تبیین کند. در این میان، بر قول به اصالت "سوژه" به منزله ی جوهر مدرنیته انگشت می نهد و اثر این اندیشه را در تحولات شهر مدرن دنبال می کند. بر این مبنا، دشواری های طرح های جدید شهری را به نابسامانی های سوژه و تفکر مدرن درباره ی سوژه نسبت می دهد. با این حال، بر آن است که بحران شهرهای مدرن نه به سبب بحران ذاتی مدرنیته و راست نیامدن آن با گوهر انسانی، بلکه برخاسته از نشناختن صحیح "سوژه" مدرن در قرن بیستم است. او معتقد است که اگر سهم خیال در سوژه ی مدرن به درستی ادا شود، تحولات شهری راه راست خود را باز خواهد یافت . مقاله با اشاره به بحرانی دیگر، یعنی ظهور "شهر مصرف" در روزگار ما و ذکر ولع مدرنیته در ویرانگری و نوسازی ای پی در پی و بی انجام به پایان می رسد.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی  "تعاملی نو میان انسان مدرن و فضا و مکان" اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک