مجله تخصصی معماری حامی نو

اصول معماری در عصر تاریخیگری

اصول معماری در عصر تاریخیگری
این مقاله ترجمه ی رمضانعلی روح اللهی است از Robert Jan van Pelt & Caroll William Westfall, Architectural Principles in the Age of Historicism,
مقاله های بیشتر از معماری

با سست شدن سلطه ی بی منازع مکتب اصالت تحصل Positivism بر عرصه ی اندیشه فلسفی، رفته رفته فلسفه ی تاریخ نیز، در صورت هایی تازه دوباره جان می گیرد. توجه به نسبت هنر هر دوره با نگرش های فلسفی-تاریخی حاکم بر آن نیز از توابع همین دگرگونی در حوزه ی اندیشه است. کتاب اصول معماری در عصر تاریخیگری نمونه ی بارز چنین رویکردی است. نویسندگان، روزگار معماری مدرن و پست مدرن را عصر حکومت نسبیت گرایی پوچ برآمده از تاریخیگری می دانند و این نوع معماری را با توجه به چنان بنیاد فلسفی ای نقد می کنند.

 

کتاب یک مقدمه و نه فصل دارد که هر یک از آن ها را، به تناوب، یکی از دو نویسنده نوشته است:

 

1. میراث هراکلیتوس

2. علم سیاست

3. تذکار پیامبرانه

4. انواع بنا

5. ضمانت آتنی

6. فنون معماری

7. افسردگی تقطیعی

8. شهرها

9. ذلت قیامت بینانه

 

مقاله ی حاضر ترجمه مقدمه ی کتاب است، که تصویری اجمالی از نگرش مولفان و ساختار محتوای کتاب به دست می دهد. برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی اصول معماری در عصر تاریخیگری اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک