مجله تخصصی معماری حامی نو

تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز در محدوده بارو با استفاده از تکنیک اسپیس سینتکس

تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز در محدوده بارو با استفاده از تکنیک اسپیس سینتکس
مقاله ی تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز در محدوده بارو با استفاده از تکنیک اسپیس سینتکس نوشته ی: عباس یزدانفر، مهناز موسوی و هانیه زرگز دقیق می باشد.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

چکیده

 

در برنامه ريزی و طراحی شهری به واسطه مقیاس بزرگ کارها و گستردگی عوامل دخیل در شکل گیری پروژه، روشهای شهودی و هنری جای خود را به رويکردهای منطقی و فرايندهای سیستماتیک دادهاند. فرايندهايی که جوانب مختلفشان برای طراح کاملا روشن بوده و میتوان آنهارا در طول انجام کار کنترل نمود. یکی از اين رويکردها Space Syntax میباشد که با بررسی ارتباط فضای کالبدی و اتفاقات جاری در آن، نتايج را به صورت دادههای گرافیکی و رياضی ارائه میکند. با استفاده از تحلیل اين داده ها میتوان ارتباط متقابل رفتار مردم و فضاهای شهری را در دوره های مختلف زمانی بررسی کرده و تاثر تغییر آنها در گذر زمان را پیش بینی نمود. در اين مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از اين تکنیک به تحلیل ساختار فضای شهری تبريز در محدوده بارو پرداخته شود. چنانچه از بررسی نتايج به دست آمده با استفاده از اين نرم افزار در دو دوره تاريخی برمی آيد تفاوت محسوسی در میزان دسترسی و اهمیت عملکردی بافت ارگانیک شهر در قديم و بافت جديد شهر(بعد از خابان کشی ها) وجود دارد، به نحوی که باعث بهم خوردن تعادل فضايی و کاهش راندمان فضا شده است.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی  تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز در محدوده بارو با استفاده از تکنیک اسپیس سینتکس اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک