مجله تخصصی معماری حامی نو

صفات شهر اسلامی در متون اسلامی

صفات شهر اسلامی در متون اسلامی
مقاله ی صفات شهر اسلامی در متون اسلامی نوشته ی دکتر محمد نقی زاده می باشد که در مجله ی هنرهای زیبا به چاپ رسیده است.
مقاله های بیشتر از شهرسازی

چکیده

 

 

با توجه به تفاسیر متفاوتی که در مورد "شهر و شهرسازی اسلامی" ارائه می شود، شناسایی ویژگی ها و صفات "شهر اسلامی" یکی از ضروریات اولیه است. در این راستا شناخت مبانی و اصولی که منشاء این ویژگی ها و صفات هستند با اهمیت خاص خویش گام اول در این پژوهش می باشد. زیرا این مبانی و اصول هستند که بایستی بر هر آنچه که به صفت "اسلامی" متصف است تاثیر گذاشته و ویژگی های آن را مشخص کنند. مقاله ی حاضر سعی در معرفی برخی صفات شهر اسلامی نیز دارد.

 

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی صفات "شهر اسلامی" در "متون اسلامی" اینجا کلیک کنید.

hasan معتقده :
mersiiii
تبلیغ با میترا رنک