مجله تخصصی معماری حامی نو

هویت معماری و ساختار شهری

هویت معماری و ساختار شهری
هویت بخشی به محلات بافت های فرسوده ی شهری با تاکید بر سازماندهی نظام بصری، نمونه موردی : محله ی عباسی شهر تهران
مقاله های بیشتر از شهرسازی

چکیده

 

 

در این نوشتار ابتدا با معرفی انگاره های "هویت" و "حس مکان" به عنوان مولفه های دخیل در میزان ارزشمندی بافت های شهری به معرفی بافت های فرسوده شهری و روش ها و راهکارهای مداخله در ای بافت ها پرداخته می شود . در ادامه ضمن تدقیق لزوم انجام مطالعات بصری -کالبدی در ای بافت ها ، اقدام به معرفی ، تحلیل و بازشناخت نظام بصری و انگاره های آن (به عنوان جنبه ی کالبدی - بصری منطر شهری) می شود . نتایج حاصل از این پژوهش، معرفی انگاره های هویت و حس مکان برای تشخیص میزان فرسودگی بافت های شهری ، شفاف سازی جایگاه مطالعات مربوط به نظام بصری در مبانی نظری طراحی شهری ، معرفی و تدقیق عناصر بصری و چگونگی رابطه بین آن ها به عنوان انگاره های نظام بصری است. نتایج حاصل از این پژوهش در محله عباسی تهران به عنوان نمونه موردی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

برای دانلود فایل PDF اصل مقاله ی هویت بخشی به محلات بافت های فرسوده ی شهری با تاکید بر سازماندهی نظام بصری اینجا کلیک کنید.

تبلیغ با میترا رنک