مجله تخصصی معماری حامی نو

چهره و سبک های معماران

چهره و سبک های معماران
در این مطلب باز هم سری می زنیم به کارهای گرافیکی فدریکو بابینا، گرافیستی که این بار هنر خود را در طراحی از چهره ها به نمایش گذاشته است.
مقاله های بیشتر از گرافیک

این گرافیست خوش ذوق این بار در کاری هنرمندانه سعی کرده تا سبک و سیاق معماری بسیاری از معماران مطرح جهانی از گذشته تا امروز را در قالب چهره ی آنان به تصویر بکشد. معمارانی نظیر : آلوار آلتو، آلولرو سیزا، آنتونیو گائودی، ایلین گری، فرانک لوید رایت، فرانک گری، جان کاپلیک، جین ناول، له کوربوزیه، لویی کان، ماریو بوتا، میس وندروهه، نورمن فاستر، اسکار نیمایر، رم کولهاس، ریچارد مه یر، ریچارد راجرز، استیون هال، تادائو آندو، تویو ایتو، والتر گروپیوس، زاحا حدید، انریک میرالس و ... در این کار به تصویر کشیده شده اند. در ادامه ی این مطلب شما را به دیدن این طرح های گرافیکی دعوت می کینم.

 

 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 1 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 2 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 3 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 4 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 5 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 6 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 7 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 8 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 9 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 10 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 11 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 12 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 13 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 14 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 15 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 16 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 17 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 18 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 19 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 20 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 21 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 22 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 23 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 24 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 25 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 26 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 27 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 28 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 29 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 30 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 31 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 32 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 33 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 34 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 35 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 36 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 37 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 38 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 39 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 40 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 41 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 42 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 43 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 44 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 45 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 46 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 47 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 48 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 49 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 50 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 51 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 52 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 53 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 54 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 55 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 56 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 57 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 58 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 59 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 60 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 61 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 62 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 63 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 64 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 65 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 66 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 67 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 68 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 69 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 70 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 71 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 72 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 73 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 74 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 75 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 76 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 77 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 78 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 79 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 80 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 81 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 82 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 83 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 84 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 85 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 86 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 87 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 88 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 89 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 90 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 91 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 92 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 93 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 94 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 95 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 96 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 97 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 98 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 99 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 100 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 101 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 102 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 103 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 104 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 105 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 106 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 107 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 108 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 109 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 110 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 111 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 112 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 113 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 114 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 115 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 116 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 117 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 118 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 119 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 120 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 121 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 122 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 123 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 124 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 125 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 126 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 127 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 128 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 129 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 130 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 131 :: چهره و سبک های معماران
 • چهره و سبک های معماران
  تصویر شماره 132 :: چهره و سبک های معماران
تبلیغ با میترا رنک