مجله تخصصی معماری حامی نو

فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center

فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
این فرهنگسرا که در چین واقع شده است نمونه ای از مراکز فرهنگی بزرگ و در حال ساخت است که در این مطلب به معرفی آن می پردازیم. فرهنگسرای هاربین با وجود مساحت زیاد خود در بخشی از بافت شهری قرار دارد و ضمن همکاری با پارکی که در نزدیکی آن واقع شده ترکیبی مناسب از فرهنگ ، هنر و تفریح را ارائه می دهد. در ادامه ی مطلب با نمایش عکس هایی از این مجموعه به معرفی هرچه بیشتر آن می پردازیم.
مقاله های بیشتر از معماری

طراحی این مجموعه به عهده ی گروه معماری MAD بوده است که از ابتدای سال 2014 پروژه ی ساخت آن آغاز شده. این مرکز فرهنگی مجموعه ای بسیار عظیم و با مساحتی بالغ بر 1800000 متر مربع بوده که در سایتی طبیعی در مجاورت رودخانه و در کشور چین واقع شده است. فرهنگسرای هاربین با وجود مساحت زیاد خود در بخشی از بافت شهری قرار دارد و ضمن همکاری با پارکی که در نزدیکی آن واقع شده ترکیبی مناسب از فرهنگ ، هنر و تفریح را ارائه می دهد. در ادامه ی مطلب با نمایش عکس هایی از این مجموعه به معرفی هرچه بیشتر آن می پردازیم.

 

عکس ها، پلان ها و مطالبی که برای  فرهنگسرای هاربین در این پست قرار گرفته اند می توانند در درس های مبانی نظری، معماری معاصر و معماری جهان در دوره ی کارشناسی و سیر اندیشه در معماری، در دوره ی کارشناسی ارشد و همچنین به عنوان نمونه موردی خارجی فرهنگسرا و مرکز فرهنگی و ... برای تحلیل در مطالعات طراحی معماری برای دانشجویان در درس طرح معماری مفید واقع شوند.

 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 1 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 2 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 3 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 4 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 5 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 6 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 7 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 8 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 9 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 10 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 11 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 12 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 13 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 14 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 15 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 16 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 17 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 18 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 19 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 20 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 21 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 22 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 23 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 24 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 25 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 26 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 27 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 28 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 29 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 30 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 31 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 32 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 33 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 34 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 35 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 36 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 37 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 38 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 39 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 40 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 41 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 42 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 43 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 44 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 45 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 46 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 47 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 48 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 49 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 50 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 51 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 52 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 53 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 54 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 55 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 56 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 57 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 58 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 59 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 60 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 61 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 62 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 63 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 64 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 65 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 66 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 67 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 68 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 69 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 70 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 71 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 72 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 73 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 74 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 75 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 76 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 77 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 78 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 79 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 80 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 81 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 82 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 83 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 84 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 85 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 86 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 87 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 88 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 89 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 90 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 91 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 92 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 93 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 94 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 95 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 96 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 97 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 98 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 99 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 100 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 101 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 102 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 103 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
 • فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
  تصویر شماره 104 :: فرهنگسرای هاربین Harbin Cultural Center
تبلیغ با میترا رنک